Om IPA Sverige

Fördjupad vänskap sedan 1958

Här kan du läsa mer om International Police Assocation, både i Sverige och utomlands.
Svenska sektionen bildades 1958 och två år senare hade vi 200 medlemmar.
År 2021 var vi drygt 5 300 medlemmar.

Stadgar

För svenska sektionen av International Police Association

Antagna vid kongressen 2020-10-24

1 §

Titel, valspråk och språk

 1. International Police Association, IPA, Svenska sektionen, är en självständig ideell opolitisk förening ansluten till International Police Association och vars stadgar bygger på IPA:s internationella stadgar.
 2. Föreningens valspråk är ”SERVO PER AMIKECO”, vilket är esperanto och betyder ”TJÄNA GENOM VÄNSKAP”.
 3. IPA-emblemet är internationellt skyddat som ”Trademark” (TM) och får bara användas inom ramen för föreningen.

2 §

Karaktär och mål

 1. IPA är en självständig sammanslutning bestående av medlemmar av poliskåren,som tillhör en nationell sektion, antingen i aktiv tjänst eller pensionerade och utan hänsyn till rang, kön, ras, hudfärg, språk eller religion.
 2. Diskussioner av politisk, religiös eller rasistisk natur får inte förekomma vid föreningens möten och inte heller i någon av sektionens publikationer. Dess syfte är att knyta vän­skaps­band och främja internationellt samarbete.
 3. IPA ansluter sig till FN:s Deklarationer av de mänskliga rättigheterna från 1948 och erkänner att varje form av tortyr är absolut oförenligt med dessa principer. Dess mål innefattar utveckling av kulturella relationer bland medlemmar, utökande av deras allmänbildning samt utbyte av yrkeserfarenheter. IPA skall dessutom verka för ömse­sidig hjälp på det sociala området och inom möjligheternas gräns bidra till folkens fred­liga samexistens och till bevarande av världsfreden.
 4. För detta ändamål förbinder sig IPA att
  1. uppmuntra personliga kontakter genom att organisera utbytesbesök för enskilda och grupper, samt anordna vänskapsveckor samt initiera och uppmuntra till kontakter,
  2. främja respekten för lag och ordning,
  3. verka för sociala och kulturella aktiviteter och att stimulera till utbyte av yrkeserfarenheter,
  4. upprätthålla polisens goda anseende och att bidra till förbättrande av relationer mellan polis och allmänhet,
  5. aktivt verka för att främja och uppmuntra respekten för mänskliga rättigheter,
  6. uppmuntra till ungdomsutbyten och internationella ungdomsmöten för att skapa större tolerans mellan människor och öka förståelsen för polisens arbete,
  7. tillhandahålla information och nyheter i alla för IPA väsentliga ämnen,
  8. underlätta ett regelbundet utbyte av skrifter mellan de nationella sektionerna,
  9. gynna internationella IPA-publikationer, andra verk som har samband med lagar eller juridiska angelägenheter, till utarbetandet av en bibliografi över polisarbete,
  10. främja internationellt samarbete genom vänskapliga kontakter mellan poliser från alla länder och att bidra till ömsesidig förståelse för yrkesmässiga problem.

3 §

Sammansättning

 1. Svenska sektionen skall bestå av regioner med undergrupper, s.k. grupper, vilka alla samarbetar för att nå IPA:s mål.
 2. Alla beslut som fattas av kongressen eller sektionsstyrelsen är bindande för regionerna och grupperna.

4 §

Medlemskap

Inom svenska sektionen kan medlemskap erhållas så som ordinarie medlem, extra ordinarie medlem och associerad medlem.

 1. Polisanställd med tillsvidare anställning eller pensionerad polis kan antas som medlem. Änka eller änkeman efter medlem kan antas som extra ordinarie medlem.
 2. Polis från annat land får upptas som medlem endast om det inte finns någon sektion i det egna landet utländsk associerad medlem (Foreign Associated Member (FAM)). Sådant medlemskap skall upphöra när egen nationell sektion grundas.
 3. Till Sverige inflyttad polis, som inte är medlem i IPA, får antas som medlem endast om denne uppfyller villkoren för medlemskap i svenska IPA. Medlemskapet för den som redan är medlem kan, på dennes begäran, överföras till svenska sektionen. Detta gäller även för den som förflyttats till annat land.
 4. Ansökan om medlemskap sker på fastställd blankett som inges till regionstyrelsen, vilken med eget yttrande översänder ansökan till sektionsstyrelsen för beslut.
 5. Medlem kan på egen begäran efter beslut av sektionsstyrelsen få tillhöra annan region/grupp än den som vederbörande geografiskt är placerad i.
 6. Medlem som övergår till civil tjänst inom polisen får behålla sitt medlemskap.
 7. Det åligger medlem att själv kontrollera att medlemskapet årligen förnyas.
 8. Om regionstyrelsen avstyrkt ansökan bör sektionsstyrelsen inte bevilja denna.
 9. Associerat medlemskap kan uppsägas utan varsel.
 10. Medlemsavgift för associerad medlem fastställs av sektionsstyrelsen.
 11. Utländsk associerad medlem (FAM) kan inte inväljas i sektion-, region- eller gruppstyrelse.
 12. Extra ordinarie medlem är inte berättigad att inneha någon styrelsefunktion.

5 §

Medlemskap upphör

 1. Medlemskap i IPA upphör:
  1. på egen begäran,
  2. vid avgång ur tjänst av annan anledning än pensionering,
  3. då medlem brutit mot de nationella eller internationella stadgarna eller
  4. då medlemsavgift inte betalats.

6 §

Medlemsavgift

 1. Kongressen beslutar om medlemsavgiftens storlek.
 2. Kongressen beslutar om hur medlemsavgiften skall fördelas mellan sektionen och regionerna.
 3. Hedersmedlem är befriad från avgift
 4. Medlemsavgiften tas ut som årsavgift.
 5. Medlemsavgiften betalasförsta gången året efter det att medlemskap i IPA Svenska sektionen erhållits. Har medlemskap erhållits under fjärde kvartalet befrias medlemmen från att betalaårsavgiften även det närmast följande året.
 6. Sektionsstyrelsen betalar ut regionernas andel av årsavgiften senast den 1 mars.

7 §

Kongressen

 1. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ.
 2. Kongressen består av alla medlemmar i IPA, Svenska sektionen.
 3. Kongressen håller ordinarie sammanträde senast i maj månad vartannat år.
 4. Kongressen sammanträder dessutom när sektionsstyrelsen eller minst tre regioner skriftligen så kräver.
 5. Kallelse till kongressen skall utsändas minst fem veckor och dagordning minst två veckor före kongressammanträdet.

8 §

Kongressammanträde

 1. Vid röstning på kongressen har varje region en röst.
 2. Region utövar sin rösträtt genom vid årsmötet utsedd delegat. Sektionsstyrelse­ledamot kan inte vara regionens delegat vid kongressen.
 3. Region kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.
  1. Varje region får ha endast en fullmakt.
  2. Fullmakt skall vara undertecknad av regionens ordförande och sekreterare.
  3. Fullmakt skall vara sektionsstyrelsen tillhanda senast en vecka före kongressammanträdet.
 4. Två tredjedels majoritet krävs för giltigt beslut i frågor som rör sektionens stadgar eller beslut om Svenska sektionens upphörande.
 5. Enkel majoritet krävs i frågor som inte rör stadgarna.
 6. Samtliga till sektionen anslutna medlemmar har yttranderätt vid kongressen.
 7. Kongressen väljer president, generalsekreterare och sektionskassör.
 8. Kongressen väljer kommunikatör för sektionens publikationer.
 9. Kongressen väljer sektionsstyrelse
 10. Kongressen utser två revisorer och suppleanter för dessa.
 11. Kongressen väljer en valberedning bestående av tre medlemmar från olika regioner. Kongressen utser en av dessa som sammankallande.
 12. Samtliga val omfattar en mandattid om fyra år.
 13. Sektionsstyrelsens samtliga ledamöter väljs alternerande enligt Stadebilaga A.

9 §

Sektionsstyrelsen

 1. Sektionsstyrelsen håller konstituerande sammanträde snarast efter det att den blivit vald.
 2. Sektionsstyrelsen består av president, generalsekreterare, sektionskassör, kommunikatör samt en ledamot från varje region.
  1. Vid förfall för ledamot eller om denna byter region utser regionen ersättare.
 3. Sektionsstyrelsen utser inom sig
  1. två vicepresidenter vilka är ordförande för Professional Commission (PC) och Socio-Cultural Commission (SCC)
  2. en biträdande generalsekreterare och en biträdande sektionskassör.
 4. Till Sektionsstyrelsen adjungeras IPA medlem som är ledamot av International Executive Board (IEB) eller medlem i internationell kommission.
 5. Sektionsstyrelsen sammanträder
  1. två gånger årligen, senast maj och oktober månad
  2. då presidenten eller tre ledamöter så kräver
 6. Kallelse till sektionsstyrelsens ordinarie sammanträde utfärdas av presidenten
  1. och skall utsändas minst fem veckor och dagordning minst två veckor före styrelse­sammanträdet.

10 §

Röstning vid sektionsstyrelsesammanträde

 1. Vid röstning på sektionsstyrelsesammanträde har varje region och VU en röst.
 2. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut.
 3. Vid lika röstetal har presidenten utslagsröst.

11 §

Verkställande utskott

 1. President, generalsekreterare och sektionskassör bildar sektionsstyrelsens verkställande utskott (VU).
 2. VU:s verksamhet fastställs av sektionsstyrelsen.
 3. VU äger rätten att adjungera ledamot till sektionsstyrelsen.

12 §

Handlingsplan och Arbetsordning

 1. Sektionsstyrelsen företräder föreningen och är behörig att fullgöra dess löpande uppgifter.
 2. Sektionsstyrelsens uppdrag fastställs genom handlingsplan och arbetsordning för sektionsstyrelsens ledamöter.
 3. Sektionsstyrelsen skall samordna, aktivera och stimulera verksamheten inom Svenska sektionen.
 4. Sektionsstyrelsen skall upprätta följande kommissioner:
  1. Professional Commission
  2. Socio Cultural Commission
 5. Sektionsstyrelsen är ansvarig inför kongressen.
  1. Sektionsstyrelsen skall upprätta en redogörelse för verksamheten under föregående två årsperiod.
  2. Verksamhetsberättelse tillsammans med revisionsberättelse framläggs vid kongressens ordinarie sammanträde.

13 §

Presidenten

 1. Presidenten är sektionens delegat vid WC (World Congress) och övriga internationella möten. Vid förhinder utser VU ersättare.
 2. Presidenten är ansvarig utgivare för sektionens publikationer.

14 §

Motioner

 1. Samtliga till sektionen anslutna medlemmar har motionsrätt till kongressen.
 2. Motioner till kongressen inlämnas till regionstyrelsen.
 3. Regionstyrelsen avger skriftligt yttrande undertecknat av ordförande och sekreterare.
 4. Motioner vidarebefordras till sektionsstyrelsen minst fyra veckor före kongressam­man­­trädet.
 5. Sektionsstyrelsen avger skriftligt yttrande undertecknat av president och generalsekreterare.

15 §

Regioner

 1. Regionerna är geografiska delar av IPA, Svenska sektionen.
 2. Kongressen beslutar om regioners
  1. bildande,
  2. sammanslagning
  3. delning
  4. vilande
  5. upplösning.
 3. Vid ombildning eller vilande enligt ovan beslutar sektionsstyrelsen om användandet av regionens medel.
 4. Region kan indelas i geografiska grupper.

16 §

Årsmöte i region

 1. Årsmöte hålls senast i mars varje år.
 2. Till årsmötet kallas regionens samtliga medlemmar.
 3. Motioner till årsmötet inlämnas till regionstyrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
 4. Regionstyrelsen avger skriftligt yttrande undertecknat av ordförande och sekreterare.
 5. Extra årsmöte hålls när regionstyrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna så kräver.
 6. Kallelse skall utsändas minst tre veckor och dagordning minst en vecka före årsmötet.

17 §

Dagordning

 1. Vid röstning på årsmötet har varje medlem en röst.
 2. Rösten utövas vid närvaro eller genom fullmakt.
 3. Varje närvarande medlem får med fullmakt företräda högst två andra medlemmar.
 4. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut.
 5. Årsmötet väljer ordförande och ledamöter tillregionstyrelsen.
 6. Årsmötet väljer en delegat till kongressen.
 7. Årsmötet nominerar en kandidat till sektionsstyrelsen och väljer suppleant för denna.
 8. Årsmötet väljer två revisorer och suppleanter för dessa.
 9. Årsmötet väljer en valberedning.
 10. Ordföranden väljs för ett år. Ledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år.

18 §

Regionstyrelser

 1. Regionstyrelsen håller konstituerande sammanträde snarast efter det att den blivit vald.
 2. Regionstyrelsen består av regionordföranden samt de antal ledamöter årsmötet bestämmer.
 3. Regionstyrelsen upprättar en arbetsordning.
 4. Regionstyrelsen företräder regionen och är behörig att fullgöra löpande uppgifter.
 5. Regionstyrelsen är ansvarig inför årsmötet.
 6. Ordförande i regionsstyrelse äger rätten att adjungera ledamot.

19 §

Regionsstyrelses ansvar

 1. Regionstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar.
 2. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut.
 3. Protokoll från regionsstyrelsemöten sänds till sektionsstyrelsen. 
 4. Regionstyrelsen skall upprätta en redogörelse för det gångna årets verksamhet och räkenskaper.
 5. Verksamhetsberättelse tillsammans med revisionsberättelse framläggs vid ordinarie årsmöte.
 6. Regionstyrelsen skall efter årsmötet och före den 15 april till sektionsstyrelsen (VU) sända in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansrapport och samtidigt redovisas i förekommande fall rapport om IPA-husverksamheten samt bifoga grupps årsredovisning.

20 §

Grupper inom region

 1. Efter ansökan från medlemmar godkänner regionstyrelse bildande av grupp och meddelar beslut till sektionsstyrelsen.
 2. Gruppen väljer en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör.
 3. Protokoll från styrelsemöten sänds till regionsstyrelsen.
 4. Gruppens räkenskaper revideras årligen.
 5. Gruppen sänder årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balansrapport och revisionsberättelse till regionstyrelsen före regionens årsmöte.
 6. Beslut som fattas på regionens årsmöte eller av regionstyrelsen är bindande för grupperna.
 7. Grupp kan upplösas av regionstyrelsen som även beslutar om användandet av gruppens innestående medel. Överklagande av sådant beslut kan ske hos sektionsstyrelsen.

21 §

Intressegrupp inom sektionen

 1. Inom sektionen kan efter skriftlig ansökan till sektionsstyrelsen, regionsöverskridande intressegrupp bildas.
 2. Sektionsstyrelsen beslutar under vilken kommission intressegruppen skall sortera.
 3. Intressegrupp väljer en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. Intressegruppens räkenskaper redovisas årligen.
 4. Intressegrupp sänder årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balansrapport och revisionsberättelse till sektionsstyrelsen före 15 april årligen.
 5. Beslut som fattas av kongressen eller av sektionsstyrelsen är bindande för intressegruppen.
 6. Intressegrupp kan upplösas av sektionsstyrelse som även beslutar om användandet av gruppens innestående medel. Överklagande av sådant beslut kan ske hos VU. 

22 §

IPA-hus

 1. Sektionsstyrelsen utfärdar godkännande av IPA-hus.
 2. IPA-huset väljer en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. Gruppens räkenskaper revideras årligen. Räkenskaperna ingår i regionens allmänna ekonomi.
 3. Protokoll från styrelsemöten sänds till regionsstyrelsen.
 4. Gruppen sänder årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse till regionstyrelsen före regionens årsmöte.

23 §

Humanitära fonder

 1. Inom Svenska sektionen av IPA finns en humanitär fond. Särskilda stadgar har upprättats för IPA stödfond.

24 §

Hedersmedlem

 1. Vid sektionsstyrelsesammanträde kan, efter inkommet förslag, medlem som nedlagt ett för sektionen synnerligen förtjänstfullt arbete utses till hedersmedlem i den Svenska sektionen.
 2. Utnämning av hedersmedlem skall ske vid kongressammanträde eller vid annat högtidligt tillfälle.
 3. Vid utnämning skall hedersmedlem tilldelas förtjänstmedalj och miniatyrstandar samt hedersmärke med lagerkrans i guld.
 4. Sektionen skall stå för rese- och uppehållskostnader för hedersmedlem i samband med utnämning.
 5. Varje IPA-medlem äger rätt att komma in med förslag till hedersmedlem.

25 §

Miniatyrstandar

 1. Svenska sektionens miniatyrstandar kan, utöver vad som stadgas i § 24, tilldelas person som på ett synnerligen framträdande sätt främjat IPA och dess intressen.
 2. Standaret kan tilldelas annan sektion eller region.
 3. Standaret får inte saluföras.

26 §

Hedersvimpel

 1. Svenska sektionens hedersvimpel kan tilldelas sektion, region, grupp eller person som på ett framträdande sätt främjat IPA och dess intressen.
 2. Till medlem som tilldelats hedersvimpel skall också överlämnas sektionens hedersmärke med lagerkrans i silver.

27 §

Förtjänstmedalj

 1. Svenska sektionens förtjänstmedalj utdelas i nummerföljd.
 2. Förteckning över utdelade medaljer, standar och vimplar förs av sektionsstyrelsen.

28 §

Jubileumsutmärkelse

 1. Svenska sektionens jubileumsnål/jubileumsbrosch utdelas till den som varit medlem i IPA Svenska sektionen under totalt 25 år. Utdelning bör ske vid årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.
 2. Svenska sektionens jubileumsutmärkelse utdelas till den som varit medlem i IPA Svenska sektionen under totalt 50 år. Utmärkelsen bör ske vid årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

29 §

Beslut om utmärkelser

 1. Beslut om utmärkelser fattas av sektionsstyrelsen efter framställan från region eller enskild. Utmärkelse får bäras endast av den som är medlem i IPA.

30 §

Stadgeändringar

 1. Beslut om ändringar av Svenska sektionens stadgar kan fattas endast av ordinarie kongress efter i vederbörlig ordning väckt motion.
 2. Motioner om stadgeändringar insänds till sektionsstyrelsen minst tre månader före ordinarie kongressammanträde.
 3. Till sektionsstyrelsen inkommen motion angående stadgeändring utsänds så snart som möjligt på remiss till samtliga regioner.

31§

Upplösning av sektionen

 1. Svenska sektionen kan upplösas endast om två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, med 2/3 majoritet så beslutar.
 2. Kallelse till första kongressen angående upplösning av sektionen skall föregås av information om eventuell upplösning på sektionens hemsida.
 3. Information om upplösning skal ytterligare en gång lämnas på sektionens hemsida i god tid för den andra kongressen
 4. Vid upplösning av sektionen beslutar den sista kongressen om användandet av sektionens medel.

32 §

Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft i och med att protokollet för 2016 års Kongress blivit i vederbörlig ordning justerat. Justering i §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 och 23 (32) vid Kongressen 2020.