Om IPA Sverige

Fördjupad vänskap sedan 1958

Här kan du läsa mer om International Police Assocation, både i Sverige och utomlands.
Svenska sektionen bildades 1958 och två år senare hade vi 200 medlemmar.
År 2021 var vi drygt 5 300 medlemmar.

Svenska sektionen

Den svenska sektionen består av sju regioner. Varje region har en egen styrelse. Regionen kan själv avgöra om man vill dela upp verksamheten i IPA-grupper.

Svenska sektionen har en styrelse bestående bland annat utav en president, generalsekreterare, sektionskassör och dessutom en vald representant från varje region som besätter olika poster inom styrelsen. Läs mer nedan för ytterligare information.

Styrelsen väljs av kongressen och arbetar under en period om fyra år. Till styrelsen är också materialförvaltare, medlemsansvarig och kommunikatör knutna.

Sektionsstyrelsens valda ledamot ansvarar för att den är närvarande vid sektionsstyrelsemöte. Ledamot ingår i en kommission eller arbetsgrupp inom sektionen. Medlem som adjungeras eller bjuds in att delta i sektionsarbete har ansvar som ledamot i sitt uppdrag. Tillfälliga arbetsgrupper kan tillsättas för specifika uppdrag eller inriktningar.

Verkställande utskottet – VU – består av presidenten, generalsekreteraren och sektionskassören. VU kallar till kongress och sektionsstyrelsens sammanträden samt beslutar i frågor som kräver omedelbart avgörande och inte är av sådan principiell eller ekonomisk omfattning att de bör behandlas av sektionsstyrelsen.

Svenska sektionen kan inrätta kommissioner, National Professional (PC) och Socio Cultural Commission (SCC), vilka handlägger frågor av professionell, kulturell och social samt intern karaktär i enhetlighet med dess internationella motsvarighet.

Officiell adress:
IPA Section Sweden
c/o Kjell Andersson
Brogatan 9
806 45 GÄVLE
Sweden

Frågor relaterade till IPA Sverige kan alltid skickas till sweden@ipa-se.org.

President

Enligt internationella bestämmelser skall varje nationell sektion inneha en utnämnd president och kan jämföras med en ordförande i annan förening. Presidenten leder svenska sektionen och ser till att sektionens olika enheter och funktionärer arbetar enligt givna direktiv och fungerar på ett tillfredsställande sätt och äger rätten att vidta åtgärder för att tillrättalägga eventuella missförhållanden och felaktigheter. Presidenten inleder sektionens kongress, är ordförande i VU och vid sektionsstyrelsens sammanträden samt företräder svenska sektionen i såväl nationella som internationella sammanhang.
Presidenten kan nås via e-post president@ipa-se.org.

Generalsekreterare

Generalsekreteraren, på engelska Secretary General är ansvarig för att hantera föreningens viktiga dokument, såsom årsmötesprotokoll och är den som för anteckningar på de möten som hålls av sektionen. Generalsekreteraren är även mottagare för allt som kommer in till IPA Sverige från andra länder och centralt från IPA IAC. Hanterar och är huvudansvarig för föreningens officiella e-postadress.
Generalsekreteraren kan nås via e-post secretarygeneral@ipa-se.org.

Sektionskassör

Sektionskassören, Treasurer, för sektionens räkenskaper och ser till att den ekonomiska redovisningen sker enligt gällande bestämmelser och inför sammanträde i sektionsstyrelsen skriftligt redovisar det ekonomiska läget. Vid sektionsstyrelse- och sammanträden inom VU presenteras balans- som resultaträkning. Till sin hjälp har sektionskassören den biträdande kassören.
Kassören kan nås via e-post treasurer@ipa-se.org.

Kommunikatör

Kommunikatör, Communication Officer, hanterar, underhåller och utvecklar föreningens officiella hemsida, Facebook-grupp och sektionens e-postutskick till medlemmarna.
Kommunikatören kan nås via e-post communication@ipa-se.org.

Vicepresident och ordförande National Professional Commission (PC)

Inom sektionen finns två vicepresidenter som fungerar som biträdande ordföranden i föreningen. En av dessa är ordförande för National Professional Commission samt är 1:e vice president och ska bland annat leda sektionsstyrelsens val av ersättare för presidenten vid längre frånvaro. Ordförande för PC handlägger frågor som rör Svenska sektionens yrkesmässiga inriktning, frågor som rör medlemmarnas deltagande i internationella seminarier, konferenser och symposier som av IPA arrangeras i bildning och utbildningssyfte, handlägger ansökningar till IBZ Gimborn, deltagande i Young Police Officer Seminar (YPOS) samt ansökningar till Arthur Troops Scholarship (ATS)..
Vicepresident PC kan nås via e-post vicepresident_pc@ipa-se.org

Vicepresident och ordförande National Socio-Cultural Commission (SCC)

Sektionens andra vicepresident är även ordförande för National Socio-Cultural Commission (SCC) och ansvarar för att verksamheten inom SCC utvecklas. I uppdraget ingår att tydliggöra IPA:s kulturella och sociala intressen samt engagemang för mänskliga rättigheter.
Vicepresident SCC kan nås på e-post vicepresident_scc@ipa-se.org

Biträdande sektionskassör och medlemsansvarig

Biträdande sektionskassör, Assistant Treasurer, ska vara insatt i sektionskassörens ärenden och vara denne behjälplig samt vid förfall för sektionskassören svara för dennes arbetsuppgifter. Medlemsansvarig, Membership, ansvarar för handläggningen av medlemsansökningarna, besvarar frågor angående medlemskap, för sektionens medlemsregister, sammanställer statistik över medlemsantal och presumtiva medlemmar. 
Biträdande sektionskassören och medlemsansvarig kan nås på e-post asstreasurer@ipa-se.org eller member@ipa-se.org.

Biträdande generalsekreterare och resesekreterare

Generalsekreteraren har till sin hjälp biträdande generalsekreteraren, Assistant Secretary General, som årligen uppdaterar en förteckning över vilka som ingår i sektionsstyrelsen och över ledamöter i regions- och gruppstyrelser. I uppdraget ingår även att vara ansvarig för att samordna reseverksamheten inom sektionen, såsom resesekreterare, National Travel Secretary. Biträdande generalsekreterare ska hålla sig informerad om generalsekreterarens ärenden och vara denne behjälplig samt vid förfall för generalsekreteraren svara för dennes arbetsuppgifter. Är även ledamot i SCC.
Biträdande generalsekreterare kan nås via e-post asssecretarygeneral@ipa-se.org
Vid reseärenden används fördelaktigt e-postadressen travelsecretary@ipa-se.org.

Utvecklingsansvarig

Den utvecklingsansvarige ansvarar för rekrytering genom att marknadsföra IPA, framtagning av lämpligt nationellt informationsmaterial, biträder och aktiverar regionerna i sitt rekryteringsarbete på Polishögskolor och polisstationer. Utvecklingsansvarig ingår i PC.
Utvecklingsansvarig kan nås via e-post development@ipa-se.org

Materialförvaltare

Materialförvaltaren, Promotion Officer, presenterar lämpliga artiklar att använda som i PR-syfte såväl som gåva som för försäljning. För marknadsföring, försäljning och distribution är materialförvaltaren huvudansvarig. Materialansvarig ingår i SCC och sköter IPA-shop.
Materialförvaltare kan nås via e-post ipashop@ipa-se.org

Utöver ovan nämnda funktioner ingår även revisorer och valberedning i IPA:s styrelseverksamhet.