» GDPR

IPA skyddar dina personuppgifter

International Police Association (IPA), svenska sektionen, skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende och din säkerhet är viktig för oss. IPA.s mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Syftet med den här informationstexten är att beskriva vilka personuppgifter vi behandlar, till vilket ändamål samt dina rättigheter.
Den 25 maj trädde en ny förordning i kraft och inför detta vänder vi oss till alla medlemmar för att berätta hur vi hanterar dina personuppgifter. Idag hanteras dessa enligt personuppgiftslagen. Mycket i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. IPA säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Varför och på vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?
För att IPA ska kunna fullfölja det avtal vi har med dig som medlem behöver vi dina personuppgifter för att:

 • hantera ditt medlemskap (t.ex. hantera din ansökan om att bli medlem hos oss, fakturera din medlemsavgift)
 • kommunicera med dig, hålla dig informerad om aktuella medlemsfrågor
  För att du ska kunna tillvarata dina intressen som medlem behöver vi dina personuppgifter för att:
 • du ska kunna ta del av förmåner som exempelvis stipendier, medlemsrabatter och andra erbjudanden, inloggning på hemsidan

  Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

 • Personnummer, namn, adress, mejladress, medlemsnummer
 • Betalningsinformation

Vilka andra vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Polisförbundet har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. För att fullfölja det avtal vi har med dig som medlem kan vi komma att dela dina uppgifter med:

 • Banker – för avdrag eller återbetalning av din avgift
 • Tryckeri, och postombud – för att relevant information från IPA ska nå dig

Rättslig förpliktelse
I de fall IPA är rättsligt förpliktade kan dina uppgifter komma att lämnas till exempelvis Skattemyndigheten.

Så länge behåller vi dina uppgifter
IPA rensar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information under den tid som den allmänna preskriptionstiden löper (10 år). Detta är för att kunna hjälpa dig med medlemsfrågor frågor även efter att medlemskapet upphört.

Dina rättigheter
Du som har dina personuppgifter registrerade hos IPA har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Rätt till information. Information om när och hur dina uppgifter behandlas. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter IPA behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Vi måste se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.
 • Rätt till radering. Du har rätt att be att få dina uppgifter raderade. Det finns undantag, exempelvis om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I annat fall måste vi radera dina uppgifter på din begäran, exempelvis om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller de används till direktmarknadsföring från oss och du motsätter dig detta. R
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.
 • Dataportabilitet. Du har i vissa fall har rätt att när som helst få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Det gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan IPA endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande och berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
 • Klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.
 • Skadestånd. Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Genom att vara medlem i IPA så samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter enligt ovan.

X
Loading