» Stadgar

Stadgar

FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Antagna vid kongressen 2016-05-22

§1 Titel, valspråk och språk
1. International Police Association, IPA, Svenska sektionen, är en självständig ideell opolitisk förening ansluten till International Police Association och vars stadgar bygger på IPA ́s internationella stadgar.
2. Sammanslutningens valspråk är ”SERVO PER AMIKECO”, vilket är esperanto och betyder ”TJÄNA
GENOM VÄNSKAP”.
3. IPA-emblemet är internationellt skyddat som ”Trademark” (TM) och får bara användas inom ramen för
föreningen.

 

§2 Karaktär och mål
1. IPA är en självständig sammanslutning bestående av medlemmar av poliskåren, som tillhör en nationell sektion, antingen i aktiv tjänst eller pensionerade och utan hänsyn till rang, kön, ras, hudfärg, språk eller religion. Även änka eller änkeman efter medlem kan anslutas som medlem.
2. Diskussioner av politisk, religiös eller rasistisk natur får inte förekomma vid föreningens möten och inte heller i någon av sektionens publikationer. Dess syfte är att knyta vänskapsband och främja internationellt samarbete.
3. IPA ansluter sig till FN ́s Deklarationer av de mänskliga rättigheterna från 1948 och erkänner att varje form av tortyr är absolut oförenligt med dessa principer. Dess mål innefattar utveckling av kulturella relationer bland medlemmar, utökande av deras allmänbildning samt utbyte av yrkeserfarenheter. IPA skall dessutom verka för ömsesidig hjälp på det sociala området och inom möjligheternas gräns bidra till folkens fredliga samexistens och till bevarande av världsfreden.
4. För detta ändamål förbinder sig IPA att

a) uppmuntra personliga kontakter genom att organisera utbytesbesök för enskilda och grupper, samt anordna vänskapsveckor samt initiera och uppmuntra till kontakter,
b) främja respekten för lag och ordning,
c) verka för sociala och kulturella aktiviteter och att stimulera till utbyte av yrkeserfarenheter,
d) upprätthålla polisens goda anseende och att bidra till förbättrande av relationer mellan polis och allmänhet,
e) aktivt verka för att främja och uppmuntra respekten för mänskliga rättigheter,
f) uppmuntra till ungdomsutbyten och internationella ungdomsmöten för att skapa större tolerans mellan människor och öka förståelsen för polisens arbete,
g) tillhandahålla information och nyheter i alla för IPA väsentliga ämnen,
h) underlätta ett regelbundet utbyte av skrifter mellan de nationella sektionerna,
i) gynna internationella IPA-publikationer, andra verk som har samband med lagar eller juridiska angelägenheter, till utarbetandet av en bibliografi över polisarbete,
j) främja internationellt samarbete genom vänskapliga kontakter mellan poliser från alla länder och att bidra till ömsesidig förståelse för yrkesmässiga problem.

 

§3 Sammansättning
1. Svenska sektionen skall bestå av regioner med undergrupper, s.k. grupper, vilka alla samarbetar för att nå IPA ́s mål.
2. Alla beslut som fattas av kongressen eller sektionsstyrelsen är bindande för regionerna och grupperna.

 

§4 Medlemskap
  Inom svenska sektionen kan medlemskap erhållas så som ordinarie medlem, extra ordinarie medlem och associerad medlem.
1. Polis i aktiv tjänst enligt polisförordningen eller pensionerad polis kan antas som medlem. Änka eller änkeman efter medlem kan antas som extra ordinarie medlem.
2. Polis från annat land får upptas som medlem endast om det inte finns någon sektion i det egna landet (utländsk associerad medlem). Sådant medlemskap skall upphöra när egen nationell sektion grundas.
3. Till Sverige inflyttad polis, som inte är medlem i IPA, får antas som medlem endast om denne uppfyller villkoren för medlemskap i svenska IPA. Medlemskapet för den som redan är medlem kan, på dennes begäran, överföras till svenska sektionen. Detta gäller även för den som förflyttats till annat land.
4. Ansökan om medlemskap sker på fastställd blankett som inges till regionstyrelsen, vilken med eget yttrande översänder ansökan till sektionsstyrelsen för beslut.
5. Medlem kan på egen begäran efter beslut av sektionsstyrelsen få tillhöra annan region/grupp än den som vederbörande geografiskt är placerad i.
6. Medlem som övergår till civil tjänst inom polisen får behålla sitt medlemskap.
7. Medlem som slutat vid polisen men återvänder till civil tjänst kan återfå sitt medlemskap.
8. Det åligger medlem att själv kontrollera att medlemskapet årligen förnyas.
9. Om regionstyrelsen avstyrkt ansökan bör sektionsstyrelsen ej bevilja denna.
10. Associerat medlemskap kan uppsägas utan varsel.
11. Medlemsavgift för associerad medlem fastställs av sektionsstyrelsen.
12. Associerad medlem kan inte inväljas i sektionsstyrelsen.
13. Extra ordinarie medlem är inte berättigad att inneha någon styrelsefunktion.

 

§5 Medlemskap upphör
1. Medlemsskap i IPA upphör:
 

a) på egen begäran,
b) vid avgång ur tjänst av annan anledning än pensionering,
c) då medlem brutit mot de nationella eller internationella stadgarna eller
d) då medlemsavgift inte betalats.

 

§6 Medlemsavgift
1. Kongressen beslutar om medlemsavgiftens storlek.
2. Kongressen beslutar om hur medlemsavgiften skall fördelas mellan sektionen och regionerna.
3. Hedersmedlem är befriad från avgift
4. Medlemsavgiften tas ut som årsavgift.
5. Medlemsavgiften betalas första gången året efter det att medlemskap i IPA Svenska sektionen erhållits. Har medlemskap erhållits under fjärde kvartalet befrias medlemmen från att betala årsavgiften även det närmast följande året.
6. Sektionsstyrelsen betalar ut regionernas andel av årsavgiften senast den 1 mars.

 

§7 Kongressen
1. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ.
2. Kongressen består av alla medlemmar i IPA, Svenska sektionen.
3. Kongressen håller ordinarie sammanträde senast i maj månad vart fjärde år.
4. Kongressen sammanträder dessutom när sektionsstyrelsen eller minst tre regioner skriftligen så kräver.
5. Kallelse till kongressen skall utsändas minst fem veckor och dagordning minst två veckor före kongressammanträdet.

 

§8 Kongressammanträde
1. Vid röstning på kongressen har varje region en röst.
2. Region utövar sin rösträtt genom vid årsmötet utsedd delegat. Sektionsstyrelseledamot kan inte vara regionens delegat vid kongressen.
3. Region kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.
a) Varje region får ha endast en fullmakt.
b) Fullmakt skall vara undertecknad av regionens ordförande och sekreterare.
c) Fullmakt skall vara sektionsstyrelsen tillhanda senast en vecka före kongresssammanträdet.
4. Två tredjedels majoritet krävs för giltigt beslut i frågor som rör sektionens stadgar eller beslut om Svenska sektionens upphörande.
5. Enkel majoritet krävs i frågor som inte rör stadgarna.
6. Samtliga till sektionen anslutna medlemmar har yttranderätt vid kongressen.
7. Kongressen väljer president, generalsekreterare och sektionskassör.
8. Kongressen väljer kommunikatör för sektionens publikationer.
9. Kongressen väljer sektionsstyrelse
10. Kongressen utser två revisorer och suppleanter för dessa.
11. Kongressen väljer en valberedning bestående av tre medlemmar från olika regioner.
12. Samtliga val omfattar en kongressperiod.

 

§9 Sektionsstyrelsen
1. Sektionsstyrelsen håller konstituerande sammanträde snarast efter det att den blivit vald.
2. Sektionsstyrelsen består av president, generalsekreterare, sektionskassör, kommunikatör samt en representant från varje region.

a) Vid förfall för regionrepresentant eller om denna byter region utser regionen ersättare.

3. Sektionsstyrelsen utser inom sig

a) tre vicepresidenter vilka är ordförande för Professional, Cultural respektive Social Commission
b) en biträdande generalsekreterare och en biträdande sektionskassör.

4. Sektionsstyrelsen sammanträder

a) två gånger årligen, senast i maj och oktober månad
b) då presidenten eller tre ledamöter så kräver.

5. Kallelse till sektionsstyrelsens ordinarie sammanträde utfärdas av presidenten

a) och skall utsändas minst fem veckor och dagordning minst två veckor före styrelse­sammanträdet.

 

§10 Röstning vid sektionsstyrelsesammanträde
1. Vid röstning på sektionsstyrelsesammanträde har varje region och V.U. en röst.
2. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut.
3. Vid lika röstetal har presidenten utslagsröst.

 

§11 Verkställande utskott
1. President, generalsekreterare och sektionskassör bildar sektionsstyrelsens verkställande utskott (V.U.).
2. V.U.´s verksamhet fastställs av sektionsstyrelsen.

 

§12  Handlingsplan och Arbetsordning
1. Sektionsstyrelsen företräder föreningen och är behörig att fullgöra dess löpande uppgifter.
2. Sektionsstyrelsens uppdrag fastställs genom handlingsplan och arbetsordning för sektionsstyrelsens ledamöter.
2. Sektionsstyrelsen skall samordna, aktivera och stimulera verksamheten inom Svenska sektionen.
3. Sektionsstyrelsen skall upprätta följande kommissioner:

a) Professional Commission
b) Socio Cultural Commission

4. Sektionsstyrelsen är ansvarig inför kongressen.

a) Sektionsstyrelsen skall upprätta en redogörelse för verksamheten under föregående fyraårsperiod.

b) Verksamhetsberättelse tillsammans med revisionsberättelse framläggs vid kongressens ordinarie sammanträde.

 

§13 Presidenten
1. Presidenten är sektionens delegat vid WC (World Congress) och övriga internationella möten. Vid förhinder utser V.U. ersättare.
2. Presidenten är ansvarig utgivare för sektionens publikationer.

 

§14 Motioner
1. Motioner till kongressen inlämnas till regionstyrelsen.
2. Regionstyrelsen avger skriftligt yttrande undertecknat av ordförande och sekreterare.
3. Motioner vidarebefordras till sektionsstyrelsen minst fyra veckor före kongressam­man­­trädet.

 

§15 Regioner
1. Regionerna är geografiska delar av IPA, Svenska sektionen.
2. Kongressen beslutar om regioners

a) bildande,
b) sammanslagning
c) delning
d) upplösning

3. Vid ombildning enligt ovan beslutar sektionsstyrelsen om användandet av regionens medel.
4. Region kan indelas i geografiska grupper.

 

§16 Årsmöte i region
1. Årsmöte hålls senast i mars varje år.
2. Till årsmötet kallas regionens samtliga medlemmar.
3. Motioner till årsmötet inlämnas till regionstyrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
4. Regionstyrelsen avger skriftligt yttrande undertecknaat av ordförande och sekreterare.
5. Extra årsmöte hålles när regionstyrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna så kräver.
6. Kallelse skall utsändas minst tre veckor och dagordning minst en vecka före årsmötet.

 

§17  Dagordning
1. Vid röstning på årsmötet har varje medlem en röst.
2. Rösten utövas vid närvaro eller genom fullmakt.
3. Varje närvarande medlem får med fullmakt företräda högst två andra medlemmar.
4. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut.
5. Årsmötet väljer ordförande och ledamöter till regionstyrelsen.
6. Årsmötet väljer en delegat till kongressen.
7. Årsmötet nominerar en kandidat till sektionsstyrelsen och väljer suppleant för denna.
8. Årsmötet väljer två revisorer och suppleanter för dessa.
9. Årsmötet väljer en valberedning.
10. Ordföranden väljs för ett år. Ledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år.

 

§18 Regionstyrelser
1. Regionstyrelsen håller konstituerande sammanträde snarast efter det att den blivit vald.
2. Regionstyrelsen består av regionordföranden samt de antal ledamöter årsmötet bestämmer.
3. Regionstyrelsen upprättar en arbetsordning.
4. Regionstyrelsen företräder regionen och är behörig att fullgöra löpande uppgifter.
5. Regionstyrelsen är ansvarig inför årsmötet.
5. Ordförande i regionstyrelse äger rätten att adjungera ledamot.

 

§19 Regionstyrelses ansvar
1. Regionstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltager.
2. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut.
3. Protokoll från regionstyrelsemöten sänds till sektionsstyrelsen.
4. Regionstyrelsen skall upprätta en redogörelse för det gångna årets verksamhet.
5. Verksamhetsberättelse tillsammans med revisionsberättelse framläggs vid ordinarie årsmöte.
6. Regionstyrelsen skall efter årsmötet och före den 15 april till sektionsstyrelsen (V.U.) sända in årsmötesprotokoll, verksamhets­berättelse, revisionsberättelse, balansrapport och samtidigt redovisas i förekommande fall rapport om IPA-husverksamhet.

 

§20 Grupper inom region
1. Efter ansökan från medlemmar godkänner regionsstyrelse bildande av grupp och meddelar beslut till sektionsstyrelsen.
2. Gruppen väljer en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. Gruppens räkenskaper revideras årligen.
3. Protokoll från styrelsemöten sänds till regionsstyrelsen.
4. Gruppen sänder årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse till regionstyrelsen före regionens årsmöte. 
5. Beslut som fattas på regionens årsmöte eller av regionstyrelsen är bindande för grupperna.
6. Grupp kan upplösas av regionsstyrelsen som även beslutar om användandet av gruppens innestående medel. Överklagande av sådant beslut kan ske hos sektionsstyrelsen.

 

§21 Intressegrupper inom sektionen
1. Inom sektionen kan efter skriftlig ansökan till sektionsstyrelsen, regionsöverskridande intressegrupp bildas.
2. Sektionstyrelsen beslutar under vilken kommission intressegruppen skall sortera.
3. Intressegrupp väljer en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. Intressegruppens räkenskaper redovisas årligen.
4. Intressegrupp sänder årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse till sektionstyrelsen före 15 april årligen.
5. Beslut som fattas av kongressen eller av sektionsstyrelsen är bindande av intressegruppen.
6. Intressegrupp kan upplösas av sektionsstyrelsen som även beslutar om användandet av gruppens innestående medel. Överklagande av sådant beslut kan ske hos V.U.

 

§22 IPA-hus
1. Sektionsstyrelsen utfärdar godkännande av IPA-hus. Sektionsstyrelsen avgör vilken region som ansvarar för respektive IPA-hus.
2. IPA-huset väljer en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. Gruppens räkenskaper revideras årligen. Räkenskaperna ingår i regionens allmänna ekonomi.
3. Protokoll från styrelsemöten sänds till regionstyrelsen.
4. Gruppen sänder årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse till regionsstyrelsen före regionens årsmöte.

 

§23 Humanitära fonder
1. Inom Svenska sektionen av IPA finns två humanitära fonder. Särskilda stadgar har upprättats för Humanitära fonden och för Assarfonden.

 

§24 Hedersmedlem
1. Vid sektionsstyrelsesammanträde kan, efter inkommet förslag, medlem som nedlagt ett för sektionen synnerligen förtjänstfullt arbete utses till hedersmedlem i den Svenska sektionen.
2. Utnämning av hedersmedlem skall ske vid kongressammanträde eller vid annat högtidligt tillfälle.
3. Vid utnämning skall hedersmedlem tilldelas förtjänstmedalj och miniatyrstandar samt hedersmärke med lagerkrans i guld.
4. Sektionen skall stå för rese- och uppehållskostnader för hedersmedlem i samband med utnämning.
5. Varje IPA-medlem äger rätt att inkomma med förslag till hedersmedlem.

 

§25  Miniatyrstandar
1. Svenska sektionens miniatyrstandar kan, utöver vad som stadgas i § 24, tilldelas person som på ett synnerligen framträdande sätt främjat IPA och dess intressen.
2. Standaret kan tilldelas annan sektion eller region.
3. Standaret får ej saluföras.

 

§26  Hedersvimpel
1. Svenska sektionens hedersvimpel kan tilldelas sektion, region, grupp eller person som på ett framträdande sätt främjat IPA och dess intressen.
2. Till medlem som tilldelats hedersvimpel skall också överlämnas sektionens heders­märke med lagerkrans i silver.

 

§27  Förtjänstmedalj
1. Svenska sektionens förtjänstmedalj utdelas i nummerföljd.
2. Förteckning över utdelade medaljer, standar och vimplar förs av sektionsstyrelsen.

 

§28  Jubileumsutmärkelse
1. Svenska sektionens jubileumsnål/jubileumsbrosch utdelas till den som varit medlem i IPA Svenska sektionen under totalt 25 år. Utdelning bör ske vid årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.
2. Svenska sektionens jubileumsutmärkelse utdelas till den som varit medlem i IPA Svenska sektionen under totalt 50 år. Utmärkelsen bör ske vid årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

 

§29  Beslut om utmärkelser
1. Beslut om utmärkelser fattas av sektionsstyrelsen efter framställan från region eller enskild. Utmärkelse får bäras endast av den som är medlem i IPA.

 

§30 Stadgeändringar
1. Beslut om ändringar av Svenska sektionens stadgar kan fattas endast av ordinarie kongress efter i vederbörlig ordning väckt motion.
2. Motioner om stadgeändringar insänds till sektionsstyrelsen minst tre månader före ordinarie kongressammanträde.
3. Till sektionsstyrelsen inkommen motion angående stadgeändring utsänds så snart som möjligt på remiss till samtliga regioner.

 

§31 Upplösning av sektionen
1. Svenska sektionen kan upplösas endast om två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, med 2/3 majoritet så beslutar.
2. Kallelse till första kongressen angående upplösning av sektionen skall föregås av information om eventuell upplösning i sektionens tidskrift.
3. Information om upplösning skall ytterligare en gång ses i sektionens tidskrift i god tid före den andra kongressen.
4. Vid upplösning av sektionen beslutar den sista kongressen om användandet av sektionens medel.

 

§32 Ikraftträdande
1. Dessa stadgar träder i kraft i och med att protokollet för 2016 års Kongress blivit i vederbörlig ordning justerat.

 

X
Loading