» Kort historik

Kort historik om IPA Svenska sektionen

När Svenska sektionen bildades 1958 i Malmö förekom till en början ingen indelning i mindre organisations-områden, utan hela landet fungerade som en enhet. Efter ett par år, 1960, då medlemsantalet var ca 200 st, skedde en viss områdesindelning då s.k. länskretsar bildades. Den första var "Östergötlands läns krets av International Police Association", vilken tillkom 1960-03-23.


Samma år bildades liknande enheter i Malmö och Västmanland. År 1962 bildade Göteborg och Stockholm och 1966 Halland egna områden. Enheter för Södermanland, Uppsala och Gävleborg bildades 1972.

I korthet har under årens lopp följande förändringar av organisationen skett:

 

1958 IPA Svenska sektionen bildas. Ingen indelning i mindre områden
- hela landet fungerar som en enhet.
1960 Ca 200 medlemmar. Länskretsar bildas; Östergötland, Malmöhus, Västmanland.

1962-
1972

Fler egna områden bildas; Göteborg och Stockholm, Halland –66, Södermanland, Uppsala och Gävleborg –72.
Benämningen "regioner" införs
1975 Extra Riksstämma i Göteborg; beslut om att regionerna, enligt ovan, skall betecknas med nummer 1-9.
1980 Ca 2.200 medlemmar.
Dåvarande Region 9 (W X Y Z AC BD), d.v.s. de sex nordligaste länen, delas upp i två regioner, 9 och 10.
En ny region 10 bildas av län AC och BD.
1980-
1989
Grupper bildas - i inledningen spontant - småningom sanktionerat genom ändring av stadgarna.
1989 Ca 5.200 medlemmar. Kongressen i Sundsvall.
1990

Nuvarande regionsindelning bildas - region 1-9. Huvudsyftet i förändringen är att ge resp. region ett bättre rekryteringsunderlag och en bättre geografisk struktur.
Region 2 (län G och N) utökas med F och H från Region 4.
Region 3 (O P R S); län S överförs till Region 7.
Region 4 (E F H); F och H överförs till Region 2. D och T tillkommer från Region 5.
Region 5 (D och T); D och T överförs till Region 4. C och X tillkommer från Region 8 resp. Region 9.
Region 7 (U); län S och W tillförs från Region 3 resp. Region 9.
Region 8 (C); län C överförs till Region 5. Y och Z tillkommer från Region 9.
Region 10 (AC och BD) ändrar beteckning till Region 9.

Region 1 och Region 6 har inte ändrats.

1998 Kongress i Malmö. Ca 7.200 medlemmar. Sektionen 40 år.
2000 Ca 7.400 medlemmar.
2001 Kongress i Sunne.
2002 Ca 7.500 medlemmar
2004 Kongress i Östersund
2007 Kongress i Gällivare
2008 Sektionen 50 år. Stort firande i Malmö
2010 Kongress i Göteborg 22 maj 7.800 medlemmar
 2013  Kongress i Rättvik

 

X
Loading